ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ЗАСТРАХОВКА

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ЗАСТРАХОВКА „ПОМОЩ ПРИ ПЪТУВАНЕ В ЧУЖБИНА С ОСИГУРЕН АСИСТАНС“

 І. Предмет на застраховане

1. “Групама Застраховане” ЕАД, на основание платена премия, застрахова отговорността на лицензирани Туропе- ратори, наричани по-нататък „Застра- хован“, съгласно настоящите Общи условия и според посочената от тях база за определяне на лимита на отго- ворност и изчисляване на застрахова- телната премия.

II. Обект на застраховане

1. Отговорността на Застрахования за причинени и настъпили през срока на застраховката имуществени вреди на потребителите на организирани групови и индивидуални туристически пътува- ния с обща цена, в резултат на неразп- лащане на Застрахования с негови контрагенти, включително при негова неплатежоспособност и несъстоятел- ност.

III. Застрахователно покритие

1. В обхвата на застрахователна защита се включват следните покрити рискове:

1.1. Преди започване на пътуването - възстановяване на платените от потре- бителя суми по договора в случай, че то не се е осъществило не по вина на пот- ребителя.

1.2. След започване на пътуването:

1.2.1. заплащане на разликата между платената от потребителя сума по дого- вора и сумата на действително предос- тавените услуги, в случаите когато по време на пътуването са предоставени само част от уговорените услуги;

1.2.2. Разходите, свързани с връщане на потребителя до началния пункт на пътуването, вкл. необходимите разходи за подслон и храна за времето на при- нудителния му престой.

IV. Изключени рискове

1. На обезщетение по застраховката не подлежат вреди настъпили в резултат на:

1.1. Телесна повреда, заболяване (вкл. стрес) или смърт на потребителя, нас- тъпили по време на организираното пътуване.

1.2. Обезщетения за вреди и лихви, произтичащи от неизпълнение на дого- ворни задължения на туроператора, извън посочените в Раздел III, т. 1. от тези Общи условия.

1.3. Туроператорска и туристическа агентска дейност, ако вредите (включи- телно произтичащите от тях лихви) са причинени на други кредитори, парт- ньори, контрагенти и/или доставчици на Застрахования, освен тези, причине- ни на потребителите на организирани пътувания.

1.4. Всяко действие или бездействие на потребител/и на организирани пътува- ния, довело до причиняване на вреди на Застрахования, на извършителя или на други потребители на организирани пътувания, и/или на трети лица.

1.5. Вреди, причинени от Застрахова- ния при упражняване на неговите фун- кции без необходимите за това лицензи или преди вписването му в регистрите на Министерство на икономиката.

1.6. Загуби, причинени от Застрахова- ния на негови членове на семейството, или на негови бизнес партньори, предс- тавители, подизпълнители или служи- тели, по време на работа.

1.7. Kогато неразплащането на туропе- ратора с неговите контрагенти се дължи на промени в икономическите условия в страната, които се квалифицират като стопанска непоносимост, съгласно чл. 307 от Търговския закон.

1.8. Разлика в качеството между турис- тическите услуги съгласно договора за организирано пътуване с потребителя и фактически предоставените услуги по време на пътуването (вкл. по-ниска категория на средства за подслон, мес- та за настаняване, заведения за хране- не и развлечения, транспортни средст- ва и други).

1.9. Притежаване и използване на мо- торни превозни средства, плавателни съдове и/или летателни апарати.

1.10. Влизане в сила на нормативен акт или императивно разпореждане на оторизиран орган (включително чуж- дестранен).

1.11. Нарушаване на патенти, на автор- ски права, права върху промишлен дизайн и друга интелектуална собстве- ност

1.12. Акт на тероризъм.

1.13.Застрахователят се освобождава от задължението да изплати обезщетение или друга сума по настоящия договор, ако подобно обезщетение или плащане би изложило Застрахователя на санк- ция, забрана или рестрикция, произти- чащи от резолюции на ООН и/или на икономически или търговски санкции, закони или наредби на Европейския съюз, България, Съединените амери- кански щати, или национален закон, предвиждащ подобни мерки.

V. Лимити на отговорност и застра- хователна премия

1. Лимитът на отговорност е определен за едно застрахователно събитие и в общ лимит на отговорност в агрегат за всички застрахователни събития за периода на действие на застраховател- ния договор.

1.1. Лимитът на отговорност се догова- ря между страните и се посочва в Пред- ложението за застраховане, застрахо- вателната Полица и сертификата към застрахователната полица.

1.2. Минималният лимит на отговорност се определя на базата на деклариран от Туроператора оборот за предходната година и съгласно нормативно устано- вените минимални нива.

1.2.1. Декларираният оборот включва приходите от продажби на организира- ни туристически пътувания с обща цена на краен потребител и стойността на организираните от Застрахования чар- търни полети, независимо дали се про- дават от други туроператори или турис- тически агенти.

1.2.2. Страните могат да договорят по- висок лимит на отговорност срещу зап- лащане на допълнителна премия.

2. Застрахователната премия е сумата, която Застраховащия заплаща по нас- тоящите Общи условия, срещу която Застрахователят покрива договорените по Полицата рискове.

2.1. Застрахователната премия се опре- деля по тарифа на Застрахователя на базата на деклариран оборот на Заст- рахования за предходната година и съответстващият на този оборот норма- тивно установен лимит на отговорност.

2.2. Застрахователната премия се зап- лаща в български лева, еднократно за целия период или разсрочено на вноски падежите, на които са определени в Полицата, освен ако в застраховател- ния договор не е уговорено друго. Зас- трахователят издава на застраховащия документ за платена застрахователна премия.

3. Застрахователният договор влиза в сила след плащането на цялата дължи- ма премия или на първата вноска от нея при разсрочено плащене, в угово- рения срок.

4. При разсрочено плащане, ако Заст- рахованият закъснее с плащането на разсрочените вноски от премията и закъснението продължи повече от 15 дни от получаването на писменото пре- дупреждение от Застрахователя, дого- ворът за задължителна застраховка се счита за автоматично прекратен.

5. При платена първа вноска и закъсня- ло плащане от туроператора на разсро- чена вноска от застрахователната пре- мия и настъпване на застрахователно събитие по време на 15-дневния срок по т. 4, Застрахователят е длъжен да плати обезщетение до размер на заст- рахователната сума.

6. В случай, че през време на договора застрахователният риск значително се повиши или намали, всяка от страните може да отправи покана до другата за промяна на застрахователната премия или за прекратяване на договора.

VI. Сключване на застраховката

1. Застраховката се сключва на база попълнено от кандидата за застрахова- не Предложение - въпросник по обра- зец на Застрахователя.

1.1. Преди сключване на застрахователния дого- вор застраховащият, неговият пълно- мощник или неговият застрахователен брокер е длъжен да отговори точно на всички въпроси, отправени му от Заст- рахователя в писмена форма и да отбе- лежи в Предложението - въпросник всички обстоятелства, които са му из- вестни или които, при положена от негова страна грижа, са могли да му бъдат известни и имат съществено зна- чение за оценката на риска и условия- та, при които може да се сключи заст- раховката. За съществени се смятат обстоятелствата, за които Застрахова- телят е поставил писмено въпрос.

1.1.1. Ако застраховащият, неговият пълномощник или неговият застрахова- телен брокер съзнателно е обявил не- точно или е премълчал обстоятелство, при наличието на което Застраховате- „Групама Застраховане” ЕАД Р. България, София 1124, бул. „Цариградско шосе” 47А, бл.В, ет.3, тел.: 02/9158888, факс: 02/9158899, e-mail: info@groupama.bg Разрешение за застрахователна дейност № 01-З/05.05.2005 г. от КФН, ЕИК: 131421443 5 лят не би сключил застраховката, пос- ледният може да я прекрати в едноме- сечен срок от узнаване на обстоятелст- вото, като има право да задържи плате- ните премии и да поиска плащането им за периода до прекратяване на застра- ховката.

1.1.2. Ако съзнателно обявеното неточ- но или премълчано обстоятелство е от такъв характер, че Застрахователят би сключил договора, но при други усло- вия, последният може да поиска изме- нението му в едномесечен срок от узна- ване на обстоятелството. Ако Застрахо- ваният не приеме предложението за промяна в двуседмичен срок от получа- ването му, действието на застраховката се прекратява, а Застрахователят за- държа платените премии и има право да иска плащането им за периода до прекратяването на застраховката.

1.1.3. Когато обявеното неточно или премълчано обстоятелство е оказало въздействие за настъпване на застра- хователно събитие, Застрахователят може да откаже изцяло или частично заплащането на застрахователно обез- щетение. Ако неточно обявеното обсто- ятелство е оказало въздействие само за увеличаване размера на вредите, Заст- рахователят има право да намали заст- рахователното обезщетение, съгласно съотношението между платената пре- мия и премията, дължима за реалния застрахователен риск.

1.1.4 Ако при сключването на застрахо- вателния договор съществено обстоя- телство не е било известно на страните по застрахователния договор, всяка от тях може в двуседмичен срок от узна- ването му да предложи изменение на застрахователния договор.

1.1.5. Ако другата страна не приеме предложението по предходната точка 1.1.4, в двуседмичен срок от получава- нето му, предложителят може да прек- рати застрахователния договор, за което писмено уведомява другата стра- на по застрахователния договор.

1.1.6. При настъпване на застрахова- телно събитие преди изменението или прекратяването на застрахователния договора в случаите на предходните две точки, Застрахователят не може да откаже плащане на застрахователното обезщетение, но може да го намали съобразно съотношението между раз- мера на платените застрахователни премии и премиите, дължима за реал- ния застрахователен риск.

2. По време на действието на застрахо- вателния договор, Застраховащи- ят/Застрахованият, неговият пълно- мощник или неговият застрахователен брокер е длъжен да обяви пред Застра- хователя незабавно (в срок до 24 часа) след узнаването им новонастъпилите съществени обстоятелства. При неиз- пълнение на това задължение се прила- га съответно редът, определен в пред- ходните точките.

3.. При сключване на застраховката се договарят: страните, предметът на зас- трахователна защита, покритите риско- ве, срокът, лимитът на отговорност, застрахователната премия и начина на нейното заплащане.

4.. При сключване на застраховката Застраховащият предоставя на Застра- хователя листовки, брошури и друга писмена информация за организирани- те туристически пътувания, които пред- лага на потребителите, копие от типо- вите договори за тези пътувания, както и допълнителни материали, които Заст- рахователят би поискал за изясняване естеството на риска.

5.. Застрахователят предоставя на Зас- траховащия сертификати на български и английски език, удостоверяващи наличието и параметрите на застрахо- вателния договор.

VII. Начало и срок на застрахова- телно покритие.

1. Освен ако не е уговорено друго, срока на договора, началото и края на застрахователния период и на периода на застрахователно покритие съвпадат с датите посочени в застрахователната полица като „Валидност на полицата“.

2. Периодът на застрахователното пок- ритие се договаря между страните, като не може да бъде по-къс от 12 месеца и започва след заплащането на дължима- та премия по договора или на първата вноска по нея - при разсрочено плаща- не на премията, освен ако не е угово- рено друго.

3. През срока на договора той може да бъде изменян по взаимно съгласие на страните. Измененията се оформят в добавък (анекс), подписан от двете страни, представляващ неразделна част от застрахователния договор.

4. Застраховката може да бъде прекра- тена по всяко време:

4.1. с едномесечно писмено предизвес- тие от Застрахователя до Застрахова- щия.

4.2. с едномесечно писмено предизвес- тие от Застраховащия до Застраховате- ля.

4.3. При предсрочно прекратяване на застраховка, по която не са изплащани и не се дължат обезщетения, Застрахо- вателят възстановява на Застраховащия при поискване, част от платената пре- мия, съответстващата на неизтеклия срок на застраховката, като приспада разходите, направени за издаване на застрахователната полица.

4.4. При предсрочно прекратяване на застраховка, по която са изплатени или предстои да се изплатят обезщетения, частта от премията за неизтеклия заст- рахователен период не се връща.

VIII. Задължения на застрахова- ния/застраховащия и застрахова- телно обезщетение.

1. През времетраене на застраховката Застрахованият/Застраховащият е длъ- жен:

1.1. Да предприема необходимите мер- ки за предотвратяване на събития, които могат да доведат до претенции, покрити по настоящата застраховка.

1.2. Да уведоми Застрахователя неза- бавно при узнаването на новонастъпи- ли или променени обстоятелства, за които Застрахователят е поставил пис- мен въпрос при сключване на застра- ховката;

1.3. Веднага, но не по-късно от един ден след узнаването на обстоятелства, които биха могли да доведат до настъп- ване на застрахователно събитие, да уведоми застрахователя и да му пре- достави информация за контрагентите, доставчиците и засегнатите потребите- ли, както и да му оказва необходимото съдействие. Уведомяването и предоста- вянето на информацията се извършва и до министъра на икономиката, енерге- тиката и туризма и на председателя на Комисията за защита на потребителите.

1.4. Да осигури достъп на Застрахова- теля за проверка на дейността по про- дажби на организирани пътувания и да изпълнява неговите предписания за подобряване на рисковите фактори.

2. Ако Застрахованият/Застраховащия не изпълни задълженията си по т. 1, Застрахователят има право:

2.1. Да прекрати застраховката, като върне на Застраховащия част от преми- ята, съответстваща на неизтеклия срок на застраховката.

2.2. Да поиска изменение на застрахо- вателния договор, в съответствие с промените в рисковите обстоятелства, считано от деня, в който са настъпили тези промени.

2.3. Да намали или да откаже изцяло или отчасти изплащане на застрахова- телно обезщетение, в случай на нас- тъпване на вреди, причинени от необя- вено рисково обстоятелство.

3. При настъпване на застрахователно събитие, Застраховани- ят/Застраховащият е длъжен:

3.1. Да уведоми Застрахователя в разу- мен срок, но не по-късно от 7 /седем/ дни от узнаването, както и да предста- ви информация за характера и причи- ните за настъпването му, вида и приб- лизителния размер на причинените вреди, както и броя на увредените потребители.

3.2. Да вземе всички необходими мерки за намаляване и/или ограничаване на вредите;

3.3. Да докаже настъпването на застра- хователно събитие с документи, изхо- дящи от него и/или от контрагентите, доставчиците и потребителите, вкл. при неплатежоспособност и несъстоятелност да представи удостоверение от съот- ветния Окръжен Съд/Софийски Градски Съд за образувано дело за несъстоя- телност;

3.4. Да запази в непроменено състоя- ние материалите и документите, които имат пряка връзка или представляват доказателства за събитията, довели до предявяването на иск по настоящата застраховка.

3.5. В 7 (седем) дневен срок от узнава- нето да уведоми писмено Застраховате- ля за всеки иск за обезщетение, предя- вен срещу него, като му предостави изчерпателна и точна информация от- носно: лицето, предявило иска, обстоя- телствата, на които се основава искът и размерът на претендираното обезщете- „Групама Застраховане” ЕАД Р. България, София 1124, бул. „Цариградско шосе” 47А, бл.В, ет.3, тел.: 02/9158888, факс: 02/9158899, e-mail: info@groupama.bg Разрешение за застрахователна дейност № 01-З/05.05.2005 г. от КФН, ЕИК: 131421443 6 ние, както и всички писмени документи, с които разполага по случая. Ако искът е предявен по съдебен ред, в същия срок е длъжен да уведоми Заст- рахователя за номера, датата на делото и съда, пред който е заведено, и да предостави копие от исковата молба, заедно с придружаващите я документи.

3.6. Незабавно след получаването им, да предоставя на Застрахователя копия от писма, призовки, експертизи, реше- ния и др. подобни, свързани с искове и съдебни процедури по искове, покрити от застраховката.

3.7. Без писменото съгласие на Застра- хователя да не признава отговорност по отношение на предявен иск, да не обе- щава и да не изплаща обезщетение по искове, покрити от застраховката.

3.8. Да осигури на Застрахователя дос- тъп и проверка на онази част от слу- жебната си документация - счетоводна и оперативна, която е необходима за изясняване на събитието. Застрахова- ният трябва да осигури този достъп по всяко време през срока на застраховка- та, както и до пет години след датата на настъпване на събитието.

3.9. При поискване да упълномощи Застрахователя за получаване на доку- менти или информация във връзка със събития, които са довели или могат да доведат до предявяване на иск, покрит от застраховката.

3.10. Да иска привличането на Застра- хователя в процеса, ако претенцията е предявена по съдебен ред.

3.11. Да оказва пълно съдействие на Застрахователя при разследването, уреждането и/или защитата по искове- те, покрити от застраховката.

3.12. Да съдейства на Застрахователя в упражняването на правата му срещу трети лица, носещи отговорност за настъпването на събития, покрити по застраховката.

4. Размерът на дължимото застрахова- телно обезщетение се определя в рам- ките на посочения в полицата лимит на отговорност, въз основа на извънсъдеб- но споразумение или на базата на вля- зъл в сила съдебен акт на български съд срещу Застрахования.

5. Извънсъдебно споразумение между Застрахования/Застраховащия и увре- дения потребител има действие за Зас- трахователя, само ако го е одобрил.

6. При определяне на застрахователно- то обезщетение, ако декларираният оборот е по-висок от реализирания, се прилагат лимитите на отговорност, съответстващи на действително реали- зирания оборот, като се приспада и съответстващата част от премията.

7. При обезщетяване на разходите, свързани с връщането на потребителя до началния пункт на пътуването, Заст- рахователят има право да откаже да заплати разликата между действително направените разходи и разходите, кои- то потребителят би извършил, ако спаз- ва условията, предвидени в договора за организирано пътуване.

8. Застрахователното обезщетение се изплаща в срок 15 (петнадесет) работ- ни дни, след като туроператорът и/или увреденият потребител са представили всички поискани от Застрахователя документи, свързани с установяването на събитието и размера на вредите. В същия срок Застрахователят уведомява писмено Застрахования/Застраховащия за евентуалния си отказ да изплати обезщетение, като посочва мотивите за това.

9. Застрахователят има право на регрес за вреди от действия и/или бездейст- вия, извършени с груба небрежност от Застрахования/Застраховащия и/или негови свързани лица по смисъла на Търговския закон.

10. Застрахователното обезщетение се определя и заплаща в левове. В случа- ите на обезщетяване на разходи във валута, обезщетението се заплаща в левове по централния курс на Българс- ката Народна Банка към деня на нас- тъпването на застрахователното съби- тие. При превод на застрахователното обезщетение на чуждестранни лица в чужбина дължимата сума се преизчис- лява във валута по централния курс на БНБ в деня на настъпване на застрахо- вателното събитие.

11. Обезщетението се изплаща на пот- ребителя или на надлежно упълномо- щено от него лице.

12. Когато по искане на потребителя отговорността на Застрахования се определя от съда, Застрахованият е длъжен да иска привличане на Застра- хователя в процеса, когато това е до- пустимо от закона. Обстоятелствата, установени в актовете на съда, поста- новени при участието на Застраховате- ля или определено от него лице, обвър- зват Застрахователя.

IX. Заключителни разпоредби и използвани понятия

1.По смисъла на тези Общи условия, термините, използвани в текста, имат следното значение: Лицензиран Туроператор - търговец по смисъла на Търговския закон или юри- дическо лице, което има право по сила- та на друг закон да извършва стопанска дейност, което е регистрирано по реда на Закона за туризма за извършване на туроператорска дейност. Потребител - лице, което е сключило/ дало съгласие за сключване/ от чието име и/или за чиято сметка е сключен писмен договор за организирано пъту- ване с туроператора. Организирани групови и индивидуални туристически пътувания с обща цена (организирани пътувания) - пътувания по предварително изготвена програма, включваща комбинация от най-малко две от следните услуги: а) транспорт; б) нощувка; в) други туристически услуги, които не са свързани с транспорт или нощувка, съставляващи значителна част от пъту- ването и когато те се продават или предлагат за продажба с обща цена, и когато обхващат период по-дълъг от 24 часа или включват нощувка. Акт на тероризъм - е използването на сила или насилие и/или заплаха от това върху човек или групи от хора, незави- симо дали се действа самостоятелно или от името на организация или пра- вителство, извършващо по политичес- ки, религиозни, идеологически или подобни причини, включвайки намере- нието за въздействие върху всяко уп- равление и/или да се поставя общест- вото или част от него в страх.

2. Настоящите Общи условия са нераз- делна част от застрахователния дого- вор, който освен тях включва Предло- жение - въпросник, Полица, Тарифа и Сертификати.

3. За всички спорни въпроси се прилага действащото гражданско законодател- ство на РБългария. Настоящите Общи условия са приети с Решение № 1, прието на заседание на Съвета на директорите на “Групама Застраховане” ЕАД проведено на 24.06. 2015 г., влизат в сила от 26.06.2015 г. и са изменени и допълнени на 16.12.2016.